The Dangerous Book. Observations on the Prose by Danilo Kiš, Aleksandar Hemon and Igor Štiks / Наблюдения върху прозата на Данило Киш, Александър Хемон и Игор Щикс

Liudmila MINDOVA

Abstract


The text compares three books by South Slavic authors: A Tomb for Boris Davidovic (1976) by Danilo Kiš, The Lazarus Project (2008) by Aleksandar Hemon, and Elijah’s Chair by Igor Štiks. In different genres, all three books analyse possibilities to defend human rights, and particularly the freedom of speech and thought. In these literary worlds, Europe exists mainly with its philosophical and cultural history, but also as a place with a very long tradition both in the defence and in violation of human freedom. Of course, the book as a main symbol of wisdom and thought is the primary subject of these works, and therefore it is not surprising that their writers devote important space to ‘dangerous books’ and knowledge, and ask about ethic and poetic borders between permission and prohibition.

Текстът сравнява три произведения на южнославянски автори: Гробница за Борис Давидович (1976) на Данило Киш, Проектът Лазар (2008) на Александър Хемон и Елияховият стол (2006) на Игор Щикс. В различна жанрова форма и трите книги анализират възможностите за защита на основните човешки права – на живот и свобода на словото и мисълта. В художествените светове на тези произведения Европа съществува най-вече чрез своята философска и културна история, но същевременно и като място с дълга традиция както в нарушаването, така и в защитата на човешката свобода. Книгата и в трите творби е възприета като основен символ на познанието и мисълта и затова не е изненадващо, че техните автори отделят специално внимание тъкмо на ‘опасната книга’ и познанието, поставяйки въпроса за етическите и естетическите граници между разрешеното и забраненото.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.