Ема – това съм аз (Вазов и Флобер)

Authors

  • Юлиан ЖИЛИЕВ

Abstract

Статията си поставя за цел да отговори на няколко въпроса, свързани с автобиографичната и литературната основа на Вазовия разказ Ема, скритата му съотнесеност и противопоставеност на Флоберовата Ема от романа Мадам Бовари, както и да проследи някои „боваристки“ сюжети в прозата на антибовариста Вазов.                                            Ключови думи: фикция; междутекстовост; реализъм; боваризъм                                                                                                                                                        Emma – That’s Me! (Vazov and Flaubert) The article aims to answer a few questions related to the autobiographical and literary basis of Vazov’s short story Emma, its hidden correlation and opposition to Flaubert’s Emma from the novel Madame Bovary, as well as to trace some “bovarystic” plots in the prose of the antibovaryst Vazov.                                                                          Key words: fiction; intertextuality; realism; bovarysme

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

III. IVAN VAZOV AS WORLD WRITER