Ivan Vazov and the Western Literary Tradition: Modes of Communication

Authors

  • Boyka ILIEVA

Abstract

The present article attempts to study the personality of Ivan Vazov as a perceiver of Western European literature. Vazov’s works are representative of the tendencies which started during the Bulgarian National Revival period, tendencies toward overcoming cultural backwardness and inclusion of Bulgarian literature in the European tradition. He devoted a great part of his literary and public activity to this cultural cause. In his body of work, Vazov accumulated the ideas of cultural catching up, distilled the best of the European experience, summarised it, and integrated it. The inclusion of Vazov’s works in the European literary tradition can be traced in the various modes of his communication with the national literatures of Western Europe – as a reader, translator, compiler, critic, editor, and author. Emphasising the Western influence in his work, he pointed out his models, constantly comparing himself to them, borrowing themes and motifs, genres and means of expression. Vazov managed to develop as an author of his own time – relevant to the native ideological and cultural context, but integrating the European literary achievements in his work.                              Keywords: Ivan Vazov; Western literary tradition; literary models; borrowings; similarities                                                                                                                                                                                                                              Иван Вазов и западната литературна традиция: модуси на общуването Настоящата статия прави опит да осветли личността на Иван Вазов като възприемател на западноевропейските литератури. Вазовото творчество е представително за започналите още през Възраждането тежнения към преодоляване на културната изостаналост и вписването на българската литература в европейската традиция. На тази културна мисия той посвещава голяма част от своята литературна и обществена дейност. В творчеството си акумулира идеите за културно наваксване, концентрира най-доброто от европейския опит, обобщава го и го интегрира.Вазовото вписване на собственото творчество в европейската литературна традиция може да се проследи чрез различните модуси на общуването му с литературите на Западна Европа – като читател, преводач, съставител, критик, редактор, творец. Акцентирал върху западното влияние в творчеството си, той посочва своите авторитети, като непрекъснато се оглежда в тях, заимства теми и мотиви, жанрове и изразни средства. Вазов изгражда себе си като един своевременен автор – актуален за родния идеен и културен контекст, но интегрирал в творчеството си европейските литературни достижения.                                                                                                 Ключови думи: Иван Вазов; западна литературна традиция; литературни образци; заимствани; сходства

Downloads

Published

2022-06-16

Issue

Section

III. IVAN VAZOV AS WORLD WRITER